Drogi Kliencie!


Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Weronika Niewiadomska Lala Gabinet Kosmetyczny
ul. Bohaterów Warszawy 6/2B
25-394 Kielce
NIP 9591937854
REGON: 365575640

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: info@gabinet-lala.pl lub skontaktuj się telefonicznie.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

 • ich sprostowania (art. 16 RODO),

 • usunięcia (art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów (art. 21 ust. 1 RODO),

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.


Podstawa i cel przetwarzania


Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • umowy lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzających do jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie Twojego zamówienia na nasze usługi lub podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;

 • ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - celem przetwarzania w tym przypadku jest wywiązanie się z ciążących na nas obowiązków prawnych;

 • Twojej zgody na prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - celem przetwarzania w tym przypadku jest marketing bezpośredni naszych usług;

 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przetwarzaniu danych w celach:
  -odpowiedzi na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
  -badania Twojej satysfakcji z naszych usług,
  -ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń

Podanie danych:

 • jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy – w zakresie danych koniecznych do zrealizowania zamówienia na nasze usługi;

 • w przypadku pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 • brak możliwości korzystania z naszych usług,

 • brak możliwości otrzymywania informacji o naszych promocjach lub ofertach specjalnych;

 • nieuwzględnienie Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem,

 • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie,

 • brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać zawarta między nami umowa lub

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania lub

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;

 • dostawca usługi hostingu *;

 • podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej **;

 • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ


W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:


* decyzja Komisji Europejskiej 2000/518/WE w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii;


** zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.